SRCourse Nameहिन्दी मेंIn EnglishOn YouTube
1Tally Primeजमील अत्तारीClick HereJameel Attari
2Bloggingजमील अत्तारीJameel Attari
3YouTubeजमील अत्तारीJameel Attari
4Instagramजमील अत्तारी
5Share Marketजमील अत्तारी
6Affiliate Marketing
7E-Mitraजमील अत्तारी
8CSCजमील अत्तारी
9English Speakingजमील अत्तारी
10Hindi Typingजमील अत्तारी
11Basic Computerजमील अत्तारी
12Ms - Wordजमील अत्तारी
13Ms - Excelजमील अत्तारी
14Ms - Power Pointजमील अत्तारी
15Ms- Accessजमील अत्तारी